Budynek Instytutu Edukacji Sarmackiej w Książęcym Mieście Grodzisku


Statut Instytutu Edukacji Sarmackiej

§ 1. [Instytut]

1. Instytu Edukacji Sarmackiej im. sebastiana Inkaskiego, zwany dalej "Instytutem", jest instytucją edukacyjną i naukową.
2. Oficjalnym skrótem nazwy Instytutu Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest "IES".

§ 2. [Patron, herb i dewiza]

1. Patronem Instytutu jest Sebastian Inkaski, twórca pierwszego opracowania dla nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji.
2. Instytut posiada herb, którym jest „w tarczy czerwonej krzyż srebrny, pomiędzy ramionami krzyża cztery złote płomienie symbolizujące wiedzę; w tarczy sercowej czerwonej zwieńczonej mitrą książęcą wąż zielony w koronie złotej pożerający złote jabłko o dwóch listkach — herb księcia Piotra Mikołaja; całość utrzymują dwa złote lwy wspięte stojące na czerwonych księgach zdobionych złotem; w klejnocie mnich w habicie i kapturze czarnych zdobionych złotem, w lewej ręce trzymający księgę, a na prawej utrzymujący kruk”.
3. Instytut posiada dewizę, którą jest „Pro Patria”.

§ 3. [Zadania Instytutu]

Do podstawowych zadań Instytutu należy: 1. kształcenie i wychowywanie słuchaczy oraz ich przygotowanie do bycia pełnymi członkami społeczności sarmackiej,
2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
3. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
4. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć sarmackich,
5. działanie na rzecz rzeczypospolitej sarmackiej.

§ 4. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi Instytutu są Katedry prowadzące badania naukowe w zakresie specjalności.

§ 5. [Organy Instytutu]

1. Organem jednoosobowym Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
2. Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Naukowa.
3. Organ kolegialny Instytutu przyjmuje uchwały większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków.

§ 6. [Dyrektor Instytutu]

1. Dyrektor Instytutu reprezentuje Instytut na zewnątrz oraz wykonuje kompetencje niezastrzeżone dla innych organów Instytutu.
2. Dyrektor Instytutu jest wyłaniany drogą głosowania tajnego na okres 2 miesięcy spośród wszystkich członków Instytutu.
3. Dyrektor po objęciu stanowiska wyłania spośród pozostałych członków zastępcę, który pełni obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności.
4. Rezygnację ze stanowiska Dyrektor Instytutu składa na ręce Rady Naukowej wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
5. W ciągu tygodnia Rada Naukowa organizuje wybory nowego Dyrektora.
6. Może odwoływać i powoływać członków Rady Naukowej, w przypadku odwołania musi podac uzasadnienie.

§ 7. [Rada Naukowa]

1. Radzie Naukowej przewodniczy Dyrektor Instytutu.
2. W skład Rady Naukowej wchodzą wszyscy nauczyciele Instytutu.
3. Do zadań Rady należą:
a) nadzorowanie właściwego przebiegu nauczania
b) określenie regulaminu nauki
c) dbanie o aktualność i rzetelność wiedzy przekazywanej słuchaczom Instytutu
d) powoływanie i znoszenie Katedr
e) określanie głwynych kierunków rozwoju
f) decyduje w sprawach współpracy naukowej z innymi placówkami edukacyjnymi i naukowymi
g) rozstrzyganie w sprawach postępowania słuchaczy uchybającego złożonemu ślubowaniu oraz orzekanie kar dyscyplinarnych, upomnień, publicznej nagany oraz publicznego relegowania z Instytutu
4. Orzekanie w sprawach mniejszej wagi może odbywać się bez udziału słuchacza.

§ 8. [Zmiana statusu]

1. Zmiana statusu następuje w drodze uchwały Rady Naukowej.
2. Głosowanie nad zmianą statusu odbywa się w drodze głosowania jawnego przy udziale całej Rady Naukowej i przy jednogłośnemu poparciu.

§ 8. [Przepis końcowy]

Statut wchodzi w zycie z chwilą ogłoszenia.

© Instytut Edukacji Sarmackiej 2005-2006 :: Webdesign Helwetyk Romański